grep

Tartalom

 

Adatok

Licenc: GNU GPL
Verziószám: 2.27
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.

 

 

Man oldal kimenet

man grep
GREP(1)               General Commands Manual               GREP(1)

NÉV
    grep, egrep, fgrep - mintához illeszkedő sorokat nyomtat

ÁTTEKINTÉS
    grep [ -[[AB] ]num ] [ -[CEFGVBchilnsvwx] ] [ -e ] minta | -ffile ] [ fájlok... ]

LEÍRÁS
    Grep a megnevezett bemeneti fájlok -ban a megadott mintá -hoz illeszkedő sorokat keres.
    Amennyiben nincs bemenő fájlnév megadva, vagy az a - jel, a szabványos bemenetet olvassa.
    Alapértelmezés szerint grep a mintához illeszkedő sorokat kinyomtatja.

    Három fő változata van a grep -nek, melyeket a következő opciókkal szabályozhatunk:
    -G   A mintá -t alap szabályos kifejezésként (basic regular expression) kezeli.
       Részletesebben lásd lentebb. Ez az alapértelmezett.
    -E   A mintá -t bővített szabályos kifejezésként (extended regular expression) kezeli.
       Részletesebben lásd lentebb.
    -F   A mintá -t fix stringekből álló listának veszi, melyek újsor-jelekkel vannak
       elválasztva, és amelyekből bármelyikhez való illeszkedést keressük.
    Létezik továbbá két programváltozat: egrep és fgrep .  Egrep hasonló, de nem azonos
    grep -E, -vel és kompatíbilis a történelmi Unix egrep -pel. Fgrep azonos grep -F -fel.

    A grep minden változata megérti az alábbi opciókat:
    -num  Az illeszkedést mutató sorok környezetükkel együtt lesznek kinyomatatva, azaz ezen
       sorok előtt és utáni num számú sor is nyomtatásra kerül. Eközben a grep program
       sosem fog egy sort többször kinyomtatni, még akkor sem, ha ezek a környezetek
       átfedik egymást.
    -A num Az illeszkedést mutató sorok utáni num sor is nyomtatásra kerül.
    -B num Az illeszkedést mutató sorok előtti num sor is nyomtatásra kerül.
    -C   Azonos -2 -vel.
    -V   Kinyomtatja a grep verziószámát a szabványos hibakimenetre. Ezt a verziószámot
       célszerű csatolni minden hibajelentéshez. (Lásd lent.)
    -b   A kimeneti sorok előtt kinyomtatja a bemeneti fájlon belüli offset értéket. (Azaz
       azt, hogy a sor hányadik bájttal kezdődik a fájl kezdete után.)
    -c   Elhagyja a szokásos kimenetet, ehelyett az illeszkedést mutató sorok számát írja ki
       minden fájl esetére. A -v opcióval (lásd lent), a nem illeszkedő sorokat számolja.
    -e minta
       A mintá -t használja mintának. Hasznos, ha a minta - jellel kezdődik.
    -f fájl
       A mintát a fájl -ból veszi.
    -h   Több fájlban való kereséskor elhagyja a kimeneten a fájlnevek sor eleji kiírását.
    -i   Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket sem a mintá -ban, sem a bemeneti
       fájlban.
    -L   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből nem
       származna kimenet.
    -l   Elhagyja a szokásos kimenetet, és csak azon fájlok neveit adja meg, amelyekből
       származna kimenet.
    -n   A kimenet sorai elején megadja a sor bemeneti fájlon belüli számát.
    -q   Csendes (quiet) üzemmód: elhagyja a normális kimenetet. (Ilyenkor a grep -nek csak
       a visszatérési értéke ad információt.)
    -s   Elhagyja a nemlétező vagy olvashatatlan fájlokról szóló hibajelentéseket.
    -v   Megfordítja az illeszkedés értelmét: a mintához nem illeszkedő sorokat választja
       ki.
    -w   Csak azokat a sorokat választja ki, amelyekben az illeszkedés teljes szavakból
       származik. Azaz az illeszkedést mutató szövegrész előtt és után nem állhat betű,
       szám vagy aláhúzásjel.
    -x   Csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál.

SZABÁLYOS KIFEJEZÉSEK (REGULAR EXPRESSIONS)
    A szabályos kifejezés egy minta, amely a stringeknek egy halmazát írja le. A szabályos
    kifejezések  az aritmetikai kifejezésekhez hasonlóan konstruálhatók, azaz különböző
    operátorokkal kisebb kifejezésekből építhetők fel.

    Grep kétféle változatát érti a szabályos kifejezések nyelvtanának (syntax): az ``alap''
    (basic) és a ``bővített'' (extended) változatot.  A GNU grep -ben nincs különbség a
    kétféle nyelvtan által elérhető funkciókban. Más megvalósításokban az alap szabályos
    kifejezések kevésbé hatékonyak. A következő leírás a bővített szabályos kifejezésekre
    vonatkozik; az alap reguláris kifejezéseknek ettől való különbségeit ezután összegezzük.

    Az elemi építőkövek olyan szabályos kifejezések, melyek egyetlen karakterhez illeszkednek.
    A legtöbb karakter (pl. a betűk és a számok) szabályos kifejezések, melyek önmagukhoz
    illeszkednek. A speciális jelentéssel rendelkező metakarakterek (pl. a ., *, [ karakterek)
    elé  backslash-t kell írni, hogy speciális jelentésük helyett a karakterhez való
    illeszkedést vizsgálhassuk. (Pl. a mintában levő \[ fog illeszkedik a szövegbeli nyitó
    szögletes zárójellel.)

    A [ és ] jelek közé írt karakterlista illeszkedik a listában szereplő bármely karakterhez.
    Amennyiben a lista a ^ jellel kezdődik, az illeszkedés a listában nem szereplő
    karakterekkel áll fenn.  Például a [0123456789] szabályos kifejezés bármely számjegyhez
    illeszkedik.

    ASCII karakterek tartománya az első és utolsó karakterek megadásával adható meg, ha ezeket
    `-' jel választja el. (Pl. [a-f] ugyanaz, mint [abcdef].)

    Végül a karakterek néhány speciális osztálya előre definiált névvel rendelkezik. (Ezen
    nevek jelentése angolul magától értetődő, itt kifejtjük őket.)
    [:alnum:]
       betű vagy szám
    [:alpha:]
       betű
    [:cntrl:]
       vezérlőkarakter
    [:digit:]
       számjegy
    [:graph:]
       grafikus karakter
    [:lower:]
       kisbetű
    [:print:]
       nyomtatható karakter
    [:punct:]
       elválasztó, központozó jel (.,;?!)
    [:space:]
       szóköz
    [:upper:]
       nagybetű
    [:xdigit:]
       hexadecimális szám

    Pédául [[:alnum:]] jelentése: [0-9A-Za-z], azzal a kitétellel, hogy az utóbbi forma az
    ASCII kódolástól függ, míg az előbbi nem, így átvihető. (Megjegyzés: ezen osztálynevekben
    szereplő zárójelek a szimbolikus nevek részei, és a zárójeles listákat határoló zárójelek
    mellett ezeket is meg kell adni.)

    A legtöbb metakarakter elveszti speciális jelentését egy listán belül. Egy ] jelet a minta
    első elemeként szerepeltetve csatolhatunk a listához.  Hasonlóan a ^ jel az első
    kivételével bármely helyre kerülve a `^' jelet fogja jelenteni. Végül a `-' jelet a lista
    utolsó elemeként kell írni, ha nem metakarakterként akarjuk értelmezni.

    A pont ( . ) minden karakterhez illeszkedik. A \w szimbólum az [[:alnum:]] szinonímája,
    míg \W ugyanaz, mint [^[:alnum:]].

    A ^ és a $ jelek metakarakterek, melyek rendre a sorkezdő és -záró üres srtingekhez
    illeszkednek. Hasonlóan a \< és \> szimbólumok a szavak elejénél illetve végénél
    található üres stringhez illeszkednek. A \b a szóhatáron levő üres stringhez illeszkedik,
    míg \B a nem szóhatáron levő üres stringhez illeszkedik.

    Az egy karakterhez illeszkedő szabályos kifejezéseket a következő ismétlési operátorok
    egyike követheti:
    ?   Az előző tag opcionális, és legfeljebb egyszer illeszkedik.
    *   Az előző tag nulla vagy több alkalommal illeszkedik.
    +   Az előző tag egy vagy több alkalommal illeszkedik.
    {n}  Az előző tag pontosan n alkalommal illeszkedik.
    {n,}  Az előző tag n vagy több alkalommal illeszkedik.
    {,m}  Az előző tag legfeljebb m alkalommal illeszkedik.
    {n,m} Az előző tag legalább n de legfeljebb m alkalommal illeszkedik.

    Két szabályos kifejezés összefűzhető; a kapott szabályos kifejezés minden olyan stringhez
    illeszkedik, amely a két szabályos kifejezéshez illeszkedő két részstringből állítható
    össze a sorrend megtartása mellett.

    Két szabályos kifejezés összekapcsolható a | infix operátorral; a kapott szabályos
    kifejezés minden stringhez illeszkedik, amelyikhez valamelyik részkifejezés illeszkedik.

    Az ismétlés nagyobb precedenciájú, mint az összefűzés, ami viszont a választóoperátornál
    (azaz |-nál) nagyobb precedenciájú. Egy részkifejezés zárójelbe tehető, hogy felülbíráljuk
    a precedenciát.

    A \n visszahivatkozást (backreference) jelöl, ahol n egy számjegy. Ez illeszkedik ahhoz a
    stringhez, amely a szabályos kifejezés ezt megelőző n -edik zárójeles alkifejezéshez
    illeszkedett.

    Az alap szabályos kifejezésekben a ?, +, {, |, (, és ) metakarakterek elvesztik speciális
    jelentésüket; helyettük a backslash-es változatukat kell használni: \?, \+, \{, \|, \(, és
    \).

    Az egrep programban a { metakarakter elveszti speciális jelentését, helyette a \{
    használható.

DIAGNOSZTIKA
    Általában a kilépési állapot (exit status) 0, ha volt illeszkedés és 1, ha nem volt
    egyetlen illeszkedés sem. A -v opció megfordítja ennek értelmét.

    A 2 kilépési állapot hibát jelez: nyelvtani hiba volt a mintában vagy elérhetetlen a
    bemeneti fájl, esetleg más rendszerhiba történt.

HIBÁK
    A hibajelentések e-mail-en a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu. címre küldendők. Győződjön
    meg róla, hogy a ``grep'' szó szerepel valahol a ``Subject:'' mezőben.

    Nagy ismétlési számok a  {m,n}  ismétlési  operátorban  nagy  memóriafelhasználást
    eredményezhetnek.  Továbbá néhány más bonyolult szabályos kifejezés exponenciálisan növő
    időt és tárhelyet követelhet, és azt eredményezheti, hogy a grep kifut a memóriából.

    A visszahivatkozások nagyon lassúak és exponenciálisan növő futásidőt igényelnek.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Horváth András <horvatha [kukac] rs1.szif.hu>

GNU Project               1992 September 10                 GREP(1)

 

 

Súgó kimenet

grep --help
Használat: grep [KAPCSOLÓ]… MINTA [FÁJL]…
A MINTA keresése minden FÁJLBAN vagy a szabványos bemeneten.
A MINTA egy alapszintű reguláris kifejezés (BRE).
Példa: grep -i 'szia világ' menu.h main.c

Reguláris kifejezés kiválasztása és értelmezése:
 -E, --extended-regexp   a MINTA kiterjesztett reguláris kifejezés (ERE)
 -F, --fixed-strings    a MINTA újsorokkal elválasztott karakterláncok
               halmaza
 -G, --basic-regexp    a MINTA alapvető reguláris kifejezés (BRE)
 -P, --perl-regexp     a MINTA Perl reguláris kifejezés
 -e, --regexp=MINTA    a MINTA használata illesztésre
 -f, --file=FÁJL      a MINTA beolvasása a FÁJLBÓL
 -i, --ignore-case     a kis- és nagybetűk megegyeznek
 -w, --word-regexp     a MINTA csak egész szóra illeszkedik
 -x, --line-regexp     a MINTA csak egész sorra illeszkedik
 -z, --null-data      az adat sorai 0 bájtra végződnek, nem újsorra

Egyéb:
 -s, --no-messages     hibaüzenetek elnémítása
 -v, --invert-match    a nem illeszkedő sorok kiválogatása
 -V, --version       verzióinformációk kiírása és kilépés
   --help        ezen súgó kiírása és kilépés

Kimenet beállításai:
 -m, --max-count=SZÁM   megáll SZÁM találat után
 -b, --byte-offset     a kimenetben szerepel a sor helye is (bájteltolás)
 -n, --line-number     a kimenetben szerepel a sor száma is
   --line-buffered    kimenet kiürítése minden sor után
 -H, --with-filename    fájlnév kiírása minden találathoz
 -h, --no-filename     a kimenetbe nem írja ki a fájlnév előtagot
   --label=CÍMKE     a CÍMKE kiírása fájlnévként a szabványos bemenet
               használatakor
 -o, --only-matching    a sornak csak a MINTÁRA illeszkedő részét írja ki
 -q, --quiet, --silent   minden szokványos kimenet elhagyása
   --binary-files=TÍPUS a bináris fájlokat adott TÍPUSÚNAK veszi, a TÍPUS
               a „binary”, „text” vagy „without-match” egyike
 -a, --text        ugyanaz, mint a --binary-files=text
 -I            ugyanaz, mint a --binary-files=without-match
 -d, --directories=MŰVELET mi történjen a könyvtárakkal; a MŰVELET
               a „read”, „recurse” vagy „skip” egyike
 -D, --devices=MŰVELET   mi történjen az eszközökkel, FIFO-kkal és
               foglalatokkal, a MŰVELET a „read” vagy „skip”
               egyike
 -r, --recursive      ugyanaz, mint a --directories=recurse
 -R, --dereference-recursive hasonló, de követi az összes szimlinket
   --include=FÁJLMINTA  csak a FÁJLMINTÁRA illeszkedő fájlokat vizsgálja
   --exclude=FÁJLMINTA  a FÁJLMINTÁRA illeszkedő fájlok kihagyása
   --exclude-from=FÁJL  a FÁJLBAN található mintákra illeszkedő
               fájlok kihagyása.
   --exclude-dir=MINTA  a MINTÁRA illeszkedő könyvtárak kihagyása
 -L, --files-without-match csak azon fájlnevek kiírása, ahol nem volt találat
 -l, --files-with-matches csak azon fájlnevek kiírása, ahol volt találat
 -c, --count        csak az illeszkedő sorok számának kiírása, FÁJLONKÉNT
 -T, --initial-tab     sorok feltöltése tabokkal (ha szükséges)
 -Z, --null        0 bájt írása a FÁJLNÉV után

Szövegkörnyezet beállításai:
 -B, --before-context=SZÁM SZÁM db. sor kiírása a találat előtti környezetből
 -A, --after-context=SZÁM SZÁM db. sor kiírása a találat utáni környezetből
 -C, -- context=SZÁM    SZÁM darab sor kiírása a környezetből
 -SZÁM           ugyanaz, mint a --context=SZÁM
   --color[=EKKOR],
   --colour[=EKKOR]   az illeszkedő karakterláncot beszínezi
               az EKKOR lehet „always”, „never” vagy „auto”
 -U, --binary       nem vágja le a CR karaktereket sor végén
               (MSDOS/Windows)
 -u, --unix-byte-offsets  eltolások kiírása, mintha nem lenne ott a CR
               (MSDOS/Windows)

Az „egrep” jelentése „grep -E”. Az „fgrep” jelentése „grep -F”.
A közvetlen hívás „egrep” vagy „fgrep” formában elavult.
Ha a FÁJL a -, akkor a szabványos bemenetről olvas. Ha nincs megadva FÁJL,
és a parancssori -r meg van adva, a . egyébként a - olvasása. Ha kevesebb
mint két FÁJL van megadva, a -h kapcsolót feltételezi. A kilépési
érték: 0, ha van találat, egyébként 1, ha hiba történt és a -q nincs megadva: 2

A hibák a(z) bug-grep@gnu.org címen jelenthetők.
A(z) GNU grep honlapja: <http://www.gnu.org/software/grep/>
Általános segítség a GNU szoftverek használatához: <http://www.gnu.org/gethelp/>

 

Kapcsolódó tartalom

 •  

 

Címkék